Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.es
Członkowie GKRPA przeszkoleni są w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Zdzisław Łukaszewicz - przewodniczący;

2. Marta Milewicka - Roszkowska - sekretarz;

3. Kozłowska Katarzyna - członek komisji;

4. Wyszyńska Ewa - członek komisji;

5. Pietrzak Mariusz - członek komisji;

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych Gminy, a w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2.Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.Nadzór nad prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
5.Opiniowanie wniosków w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z instytucjami i organizacjami o podobnych celach, a także placówkami oświatowymi, Policją i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Kontakt:

sekretarz Marta Milewicka - Roszkowska - 66 33 256;

gops@dobrzyniewo.pl